-JSK- Jouhou System Kougaku Laboratory, Dept. of Mechano Informatics, Faculty of Engineering, Univ. of Tokyo.


HOME JSK? Members Research Papers Platform Links

Go to Japanese page.

Laboratory Members

Staff

Kei Okada Professor k-okada
Kunio Kojima Lecturer k-kojima
Iori Yanokura Assistant Professor yanokura
Shun Hasegawa Assistant Professor hasegawa
Kento Kawaharazuka Assistant Professor kawaharazuka
Tasuku Makabe Assistant Professor makabe
Manami Yamaguchi Technical Staff manami

Cooperating chairs

Next-generation integrated engineering for high-performance polymer

Yuki Asano Lecturer asano
 

Doctor course students

D3 Yoshimaru Tanaka y-tanaka
D3 Naoya Yamaguchi yamaguchi
D3 Koki Shinjo shinjo
D3 Naoki Hiraoka hiraoka
D3 Hirokazu Ishida h-ishida
D3 Hiroya Sato h-sato
D2 Naoaki Kanazawa kanazawa
D2 Yoshiki Obinata obinata
D2 Aiko Ichikura ichikura
D2 Akihiro Miki miki
D2 Annan Tang tang
D2 Liqi Wu wu
D1 Hiroki Yoshioka yoshioka
D1 Temma Suzuki t-suzuki
D1 Yoshimoto Ribayashi ribayashi
D1 Soonhyo Kim s-kim

Master course students

M2 Koki Amabe amabe
M2 Aoi Nakane nakane
M2 Haruki Kozuka kozuka
M2 Jihoon Oh oh
M2 Kazuki Sugihara sugihara
M2 Masanori Konishi konishi
M2 Shunnosuke Yoshimura yoshimura
M2 Sota Yuzaki yuzaki
M2 Takuma Hiraoka t-hiraoka
M2 Tomoya Himeno himeno
M2 Yukina Iwata y-iwata
M2 Issei Yuda yuda
M2 Junichiro Sugihara j-sugihara
M2 Xu Dong dong
M1 Ayano Miyamichi miyamichi
M1 Kento Matsuo matsuo
M1 Misato Sonoda m-sonoda
M1 Shintaro Inoue s-inoue
M1 Shogo Sawaguchi sawaguchi
M1 Tomoka Sawada sawada
M1 Yuta Sahara sahara
M1 Haoyu Jia jia
M1 Ryuichiro Nakagori nakagori

Undergraduate students

B4 Ayaha Nagata nagata
B4 Hiromi Tada h-tada
B4 Jin Hirai hirai
B4 Keita Yoneda yoneda
B4 Sousuke Morita morita
B4 Takahiro Hattori t-hattori
B4 Yoshiki Arai arai

Research students